Върховен административен съд
Първа колегия
Първо отделение
Входящ №:адм. дело № 876/22 г./ г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

София, 11/07/2022


ПЪРВА КОЛЕГИЯ
І-во отделение
адм. дело № 876/2022 г.
София, 07.11.2022 г.

Върховен административен съд, Първа колегия, І-во отделение, УВЕДОМЯВА „Евромед Съпорт“ ООД, представлявано от Управителя Асен Гришев Георгиев, с адрес: София 1231, бул. „Ломско шосе“, Сграда „Грийн Деливъри“, офис 2.5 № 218 А, че е подадена от „Евромед Съпорт“ ООД касационна жалба срещу Решение № 6202 от 29.10.2021 г., по адм. дело № 12799/2019 г. на Административен съд София - град, 43-ти - състав, и е ОБРАЗУВАНО адм. дело № 876/2022 г. по описа на ВАС, Първа колегия, І-во отделение, което е НАСРОЧЕНО за разглеждане в открито съдебно заседание на 06.12.2022 г. от 9.00 ч., зала 3.СЪДИЯ–ДОКЛАДЧИК:
(Йордан Константинов)


Обявлението е поставено на информационното табло на съда на07.11.2022 г.
и е свалено на ………………………………2022 г.
Съдебен секретар:
(Бл. Първанова)