Административен съд – ЯмболАдм. д. № 4/ 2022г.
01/18/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Ямбол, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с Решение № ХХІІІ-20/22.04.2021г. на Общински съвет Ямбол, по което е образувано адм.д. №4/2022г. по описа на Административен съд – Ямбол.
СЕКРЕТАР: