Административен съд - ДобричАдм. д. № 425/ 2021г.
09/14/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Добрич, на основание чл. 181, ал.1 и ал.2, във вр. с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от областен управител на Област Добрич на Решение № 319 по Протокол № 32 от заседание на Общински съвет – Каварна, проведено на 03.08.2021 г. , по което е образувано адм.д. №425/2021г. по описа на Административен съд - Добрич.
СЕКРЕТАР: