Административен съд - БургасАдм. д. № 1451/ 2021г.
07/20/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Бургас, на основание чл.188, вр. чл.181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура- гр.Бургас на чл.46, ал.1 и чл.52, ал.1, т 4 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сунгурларе, по което е образувано адм.д. №1451/2021г. по описа на Административен съд - Бургас.
СЕКРЕТАР: