Административен съд - София-град


Адм. д. № 5957/ 2021г.
07/27/2021г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - София-град, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от В.Й.П. с която се оспорва разпоредбата на § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. на Столичен общински съвет, по което е образувано адм.д. №5957/2021г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: