Административен съд - София-областАдм. д. № 1262/ 2021г.
01/19/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл.188 във връзка с чл. 181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Софийска окръжна прокуратура на чл.12а от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , по което е образувано адм.д. №1262/2021г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: