Административен съд - ДобричАдм. д. № 342/ 2021г.
07/26/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Добрич, на основание чл. 181, ал.1 и ал.2, във вр. с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от областен управител на Област Добрич на Решение № 343 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 02.07.2021 г., прието повторно в процедура по чл.45, ал.11 от ЗМСМА, с което са приети цени за почасово платено паркиране на МПС, по което е образувано адм.д. №342/2021г. по описа на Административен съд - Добрич.
СЕКРЕТАР: