Административен съд - Велико ТърновоАдм. д. № 464/ 2021г.
07/29/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Заместник Окръжен прокурор при ВТОП на чл.3, ал.2 , чл. 4, чл.6, чл.7 „в частта „огнестрелно“,чл.8, чл.10, чл.11, чл.21 в частта, отнасяща се до пътните настилки, съдове за смет и пътни знаци, чл.22 от Наредба за опазване на обществения ред в Община Стражица , приета с Решение № 592 По Протокол № 53/27.12.2018г. на Общински съвет Стражица, по което е образувано адм.д. №464/2021г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: