Върховен административен съд

Първа колегия
Първо отделение
Адм. д. № 2096/ 2007г.
г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на , по което е образувано адм.д. №/г. по описа на Върховен административен съд.
СЕКРЕТАР: