Административен съд - МонтанаАдм. д. № 296/ 2021г.
08/02/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Р. В. Маноев и С. Й. Луканова от град Козлодуй на Решение № 54 от Протокол № 4 от 30.12.2019 г. на Общински съвет Козлодуй за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй, по което е образувано адм.д. №296/2021г. по описа на Административен съд - Монтана.
СЕКРЕТАР: