Административен съд - ХасковоАдм. д. № 1190/ 2021г.
01/13/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Хасково, на основание чл. 188, вр. с чл.181, ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково на чл.4, ал.2; чл.15, ал.1, т.13; чл.17, т.1; чл.18; чл.19; чл.58, ал.1 и ал.2; чл.59, ал.2 и чл.61, ал.6, т.3, в частта „председателски съвет“ от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет – Харманли, по което е образувано адм.д. №1190/2021г. по описа на Административен съд - Хасково.
СЕКРЕТАР: