Административен съд - КърджалиАдм. д. № 359/ 2023г.
09/20/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Кърджали, на основание чл.188 във вр. с чл.181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура Кърджали на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на община Ардино, приета с Решение на ОбС – Ардино № 287/ 30.10.2013 г., по което е образувано адм.д. №359/2023г. по описа на Административен съд - Кърджали.
СЕКРЕТАР: