Административен съд - Ловеч


Адм. д. № 26/ 2023г.
09/19/2023г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Ловеч, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от с която се оспорва Решение № 464 от 30.12.2022 г. на Общински съвет – Луковит, в частта му т. 2, с която е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2023 г. поотделно за всяко населено място в община Луковит, съгласно приложение № 2, неразделна част от решението, по което е образувано адм.д. №26/2023г. по описа на Административен съд - Ловеч.
СЕКРЕТАР: