Административен съд - София-областАдм. д. № 1024/ 2023г.
08/29/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 от АПК, във вр. с чл. 181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор в Окръжна прокуратура София на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Ихтиман с искане за отмяна изцяло на Наредбата, поради допуснати процесулани нарушения по приемането й. Евентуално правят искане на основание чл.146, т.1 от АПК за прогласяване нищожност на нормите на чл.2, чл.3 и чл.5, чл.7, т.7, т.8, т.9, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.28, ал.2 от Наредба №1 за обществения ред на Община Ихтиман, а нормата на чл.29 от същата да се отмени поради материалноправна незаконосъобразност, по смисъла на чл.146, т.4 от АПК, по което е образувано адм.д. №1024/2023г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: