Върховен административен съд
Първа колегия
Трето отделение
Адм. д. № 6734/ 2021г.
07/29/2021г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Върховният административен съд, на основание чл. 188 във връзка с чл.181, ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от В. С. Алексиев на 23.06.2021 г. с която се оспорва Наредба № 8121з-306 от 18.03.2021 г. за условията и редът за определяне психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, по което е образувано адм.д. №6734/2021г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: