Административен съд - Варна


Адм. д. № 1848/ 2022г.
08/22/2023г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Варна, на основание чл. 181, ал.1 и ал. 2 от АПК, във вр. с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от „Алиса 666“ ЕООД – гр. Провадия с която се оспорва Заповед № РД-22-7706-81/08.07.2022г. на Областен управител на област с административен център Варна в частта по т. ІІ, допълнена със Заповед № РД-22-7706-84/08.07.2022г. на Обрастен управител на област с административен център Варна, по което е образувано адм.д. №1848/2023г. по описа на Административен съд - Варна.
СЕКРЕТАР: