Административен съд - Пазарджик


Адм. д. № 713/ 2021г.
07/16/2021г.


О Б Я В Л Е Н И Е




Административен съд - Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Л.Д.К. с която се оспорва разпоредбата на чл. 16, ал. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, приета с Решение № 241/2020 г., взето с Протокол № 15 от 22.12.2020 г. на Общински съвет Пазарджик, по което е образувано адм.д. №713/2021г. по описа на Административен съд - Пазарджик.




СЕКРЕТАР: