Върховен административен съд

Втора колегия
Седмо отделение
Адм. д. № 6365/ 2023г.
09/18/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Д. Д. К. на чл. 25, ал. 1 от Наредба № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, издадена от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., изм. и доп., бр. 36 от 1.05.2021 г., според чийто текст "Комисията приема правила за организацията на провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност, които се публикуват на интернет страницата на Министерството на правосъдието най-късно една седмица преди изпита" , по което е образувано адм.д. №6365/2023г. по описа на Върховния административен съд.Седмо отделение, което е насрочено за 16.10.2023 г. от 14.00 ч., зала № 2
СЕКРЕТАР: