Върховен административен съд

Втора колегия
Шесто отделение
Адм. д. № 6527/ 2021г.
08/03/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от ЕнергоТестКонтрол“ ООД, гр. София на т. 13 от Приложение № 1 към чл. 2, ал.1 от Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НРОЛПСИПМК), приета с Постановление на Министерски съвет от 12.02.2003 г., обн. ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2003г., последно изменение и допълнение обн. ДВ, бр. 34 от 23 април 2021 г., по което е образувано адм.д. №6527/2021г. по описа на Върховен административен съд.
СЕКРЕТАР: