Административен съд - Пловдив


Адм. д. № 2080/ 2023г.
09/15/2023г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ с която се оспорва Заповед № ЗРИ-114 от 27.02.2023г. на Кмета на район „Източен“ при община Пловдив, с която е наредено премахване на четири броя Липа и един брой Аелант, намиращи се на ул.“Варшава“ –западен тротоар, по което е образувано адм.д. №2080/2023г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: