Административен съд - ДобричАдм. д. № 335/ 2021г.
07/26/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Добрич, на основание чл. 181, ал.1 и ал.2, във вр. с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от областен управител на Област Добрич на Решение № 7-73 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет-Тервел, проведено на 24.06.2021г., с което повторно са приети нова алинея 2 на чл.12 и нова алинея 6 на чл.18 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023г. , по което е образувано адм.д. №335/2021г. по описа на Административен съд - Добрич.
СЕКРЕТАР: