Административен съд - ДобричАдм. д. № 380/ 2021г.
08/09/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Добрич, на основание чл.181, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от областен управител на Област Добрич на Решение № 299 по Протокол № 31 от заседание на Общински съвет-Каварна, проведено на 29.06.2021г., за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне и администриране на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна, по което е образувано адм.д. №380/2021г. по описа на Административен съд - Добрич.
СЕКРЕТАР: