Върховен административен съд

Първа колегия
Четвърто отделение
Адм. д. № 6525/ 2021г.
07/16/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Мариян Минков от гр. Севлиево на разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 4–10 от Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания и т.4.4.1, т.4.4.2 и т. 4.4.3 от част 4 и т.5.5.1 и т.5.5.3 от част 5 от Приложение № 2 към чл. 3 от нея, приета с Постановление № 64/29.03.2019 г. на Министерски съвет, обн. ДВ, бр. 27/02.04.2019 г., в сила от 01.04.2019г., по което е образувано адм.д. №6525/2021г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: