Административен съд - Велико ТърновоАдм. д. № 484/ 2021г.
08/06/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам. окръжния прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново на \Наредбата за единен режим на зоните за ползване и застрояване на селскостопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 190/28.10.2004 г. от Общинския съвет – Лясковец, изменена и допълнена с Решения № 78/29.03.2012 г. и № 613/28.05.2015 г. на същия, по което е образувано адм.д. №484/2021г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: