Административен съд - РусеАдм. д. № 740/ 2021г.
01/10/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Русе, на основание чл. 188, вр. чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на разпоредби на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на основание чл.21, ал. З от ЗМСМА с Решение № 5 по Протокол №23/15.12.2011г., изм. и доп. с Решение №281 по Протокол №13/12.07.2012г., изм. и доп. с Решение №528 по Протокол 23/21.03.2013г., изм. и доп. с Решение №884 по Протокол №ЗЗ/2З.01.2014г., изм. и доп. с Решение №1326 по Протокол №47/26.02.2015г., изм. и доп. с Решение №838 по Протокол №33/19.04.2018г., изм. с Решение №29/17.09.2018г. на АС-Русе по адм. дело №З21/2018г., изм. и доп. с Решение №4 по Протокол №2/05.12.2019г., изм. и доп. с Решение №331 по Протокол №14/19.11.2020г., изм. и доп. с Решение №391 по Протокол 7/28.01.2021г., изм. и доп. с Решение №419 по Протокол №18/25.02.2021г., а именно: чл.4, ал. 2 в частта „…след консултация с Председателския съвет“, чл.15, ал.1, т.1З; чл.17, т.1; чл.18, ал.1 и ал.2; чл.19, ал.1, ал.2 и ал. З, чл.60, ал.2 в частта „...подпомаган от председателския съвет” и чл.61, ал.2 от Правилника, по което е образувано адм.д. №740/2021г. по описа на Административен съд - Русе.
СЕКРЕТАР: