Административен съд - ПловдивАдм. д. № 3221/ 2021г.
01/18/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 181 във вр. с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Пловдив на чл. 20, т.1, чл. 21, ал.1, чл. 21, ал.2, чл. 68, ал.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация“ на Общински съвет „Родопи“, приет с Решение № 08, взето с Протокол № 02/28.01.2016г. на заседание на Общинския съвет при Община „Родопи“, област Пловдив, по което е образувано адм.д. №3221/2021г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: