Административен съд - ПловдивАдм. д. № 1587/ 2023г.
09/01/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 181, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“, с председател Л. Чакъров на Заповед № РДЦ-23-351 от 19.04.2023 година, издадена от Кмета на район „Централен“ при Община – Пловдив, по което е образувано адм.д. №1587/2023г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: