Административен съд – ЯмболАдм. д. № 3/ 2022г.
01/11/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Ямбол, на основание чл. 188 от АПК във връзка с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Районна прокуратура – Ямбол на разпоредбата на чл. 40а, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, по което е образувано адм.д. №3/2022г. по описа на Административен съд – Ямбол.
СЕКРЕТАР: