Административен съд – ШуменАдм. д. № 191/ 2021г.
07/15/2021г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, във вр.с чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на §2, т.1, букви „б“, „в“, „г“ и „д“ от Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Нови пазар, приета с Решение № 177 по Протокол № 18 от 21.12.2020 г. на Общински съвет – гр. Нови пазар, по което е образувано адм.д. №191/2021г. по описа на Административен съд – Шумен.
СЕКРЕТАР: