Административен съд - Стара ЗагораАдм. д. № 738/ 2021г.
01/05/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Стара Загора, на основание чл.181 във връзка с чл 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при ОП-Стара Загора на чл.10, ал.1, т.6; чл.12, чл.45, ал.2 и ал.3 Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приета с Решение №165/28.05.2020 год., изменен с Решение №310/21.12.2020 год. на Общински съвет Казанлък, по което е образувано адм.д. №738/2021г. по описа на Административен съд - Стара Загора.
СЕКРЕТАР: