Административен съд - Стара ЗагораАдм. д. № 278/ 2023г.
08/23/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Стара Загора, на основание чл.181 ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от П. Т. З. на разпоредбата на чл. 23 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 107 от 29.03.2012 г. и изменена с Решение № 695 от 16.05.2013 г. на Общински съвет Стара Загора, по което е образувано адм.д. №278/2023г. по описа на Административен съд - Стара Загора.
СЕКРЕТАР: