Административен съд - София-областАдм. д. № 1294/ 2021г.
01/12/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 181 от АПК във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Софийска окръжна прокуратура на чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 21, чл. 22, чл. 42, ал. 2, чл. 50, ал. 2, чл. 66, ал. 2, чл. 68, ал. 1 и ал. 4, изр. първо, чл. 144, ал. 1 и ал. 2, изр. първо в частта „...председателски съвет“ от Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по което е образувано адм.д. №1294/2021г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: