Административен съд - Варна


Адм. д. № 2437/ 2021г.
01/17/2022г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Варна, на основание чл. 181, ал. 2 от АПК във вр. с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от с която се оспорва разпоредбата на чл.46, ал. 1 от Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Варна, приета с Решение № 1227-8(14)701 от 02.04.2009 г. на Общински съвет – Варна, по което е образувано адм.д. №2437/2021г. по описа на Административен съд - Варна.
СЕКРЕТАР: