Административен съд - София-град


Адм. д. № 6218/ 2021г.
07/26/2021г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - София-град, на основание чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от М.М.С. и Д.Н.Р. с която се оспорва Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която, в допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. с осем броя предходни заповеди на министъра, е създадена т. 9, гласяща: „Всички лица, които се намират в закрити или на открити обществени места/ в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др./ са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал и др./ За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване/ в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги.“, по което е образувано адм.д. №6218/2021г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: