Административен съд - Хасково


Адм. д. № 888/ 2023г.
08/23/2023г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Хасково, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Общински съвет Димитровград с която се оспорва чл. 49, ал. 3 и 4 от Наредба № 5 за чистотата и управление на дейностите по опазване на околната среда на територията на община Димитровград, по което е образувано адм.д. №888/2023г. по описа на Административен съд - Хасково.
СЕКРЕТАР: