Административен съд - СилистраАдм. д. № 249/ 2021г.
01/05/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“ на Правилник за организацията и дейността на клубовете на инвалида и пенсионера в община Силистра, по което е образувано адм.д. №249/2021г. по описа на Административен съд - Силистра.
СЕКРЕТАР: