Административен съд - Хасково


Адм. д. № 1151/ 2021г.
01/06/2022г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Хасково, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от с която се оспорва разпоредбата на чл.16 от Наредба №3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград, приета от Общински съвет – Свиленград , по което е образувано адм.д. №1151/2021г. по описа на Административен съд - Хасково.
СЕКРЕТАР: