Административен съд - Хасково


Адм. д. № 887/ 2023г.
08/29/2023г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Хасково, на основание чл. 188, вр. с чл.181, ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от с която се оспорва чл. 49, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 5 от наредба №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Димитровград, по което е образувано адм.д. №887/2023г. по описа на Административен съд - Хасково.
СЕКРЕТАР: