Административен съд - Пловдив


Адм. д. № 2029/ 2023г.
09/01/2023г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ срещу заповед № 22Ю-РОА-197/31.05.2022г. на кмета на район „Южен“ при община Пловдив с която се оспорва отсичането на четири броя тополи на бул.“Цар Борис III Обединител“ № 179 – продължение, гр.Пловдив, по което е образувано адм.д. №2029/2023г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: