Административен съд - СилистраАдм. д. № 246/ 2021г.
01/05/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Силистра, на основание чл.188, във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“ на „Правилник за организация и дейността на пенсионерските клубове и клуба на инвалида на територията на община Тутракан“, приет с Решение № 832 по Протокол № 62 / 26.06.2015 г. на Общински съвет Тутракан, по което е образувано адм.д. №246/2021г. по описа на Административен съд - Силистра.
СЕКРЕТАР: