Административен съд - София-градАдм. д. № 7315/ 2023г.
09/21/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-град, на основание чл. 181, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, вр. чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от СГП на като нищожни /поради противоречие с чл. 99а, ал. 1 от ЗДвП в ред ДВ бр. 37/15г/ действащите към 18.07.23 г. редакции съгл. Решение № 522/12.11.20 г. на СОС на чл. 90 т. 1, чл. 90а т. 1 и чл. 91, т. 1-5 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община /Приета с Решение № 332/19.05.05 г. на СОС/, по което е образувано адм.д. №7315/2023г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: