Административен съд - ВарнаАдм. д. № 2736/ 2021г.
01/07/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Варна на разпоредбите на чл. 4, ал. 2, чл. 19 (с всички точки), чл. 20 и чл. 62, ал. 1 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Дългопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по което е образувано адм.д. №2736/2021г. по описа на Административен съд - Варна.
СЕКРЕТАР: