Върховен административен съдАдм. д. № 2752/ 2021г.
01/14/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Бургас, на основание чл.188 вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура Бургас на чл.12,ал.З в частта „...Председателския съвет...“чл. 31, ал.4 и ал.5, чл.32, ал.4 и чл. 93, ал.1 в частта „...Председателския съвет...“ от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на община Айтос, мандат 2019-2023г. /Приет с реш. N03/29.11.2019г, пр.№2, в сила от момента на приемането му; Изм, с
реш.]ж)179/27.11.2020г., пр.№14, в сила от деня на приемането/
, по което е образувано адм.д. №2752/2021г. по описа на Административен съд - Бургас.
СЕКРЕТАР: