Административен съд - ПловдивАдм. д. № 2215/ 2023г.
09/15/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл.181, ал.ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура- Пловдив на чл.28, ал.1 от Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на град Асеновград, приета с Решение №1670 от 29.10.2014г. на ОбС- Асеновград, изменена и допълнена с Решение №1752 от 17.12.2014г., изменена с Решение №1980 от 20.05.2015г., изменена и допълнена с Решение №2115 от 26.08.2015г., изменена и допълнена с Решение №333 от 27.04.2016г., изменена и допълнена с Решение №555 от 31.08.2016г., изменена и допълнена с Решение №794 от 22.02.2017г, изменена и допълнена с Решение№1074 от 30.08.2017г. на ОбС, изменена и допълнена с Решение №1637 от 24.10.2018г. на ОбС, по което е образувано адм.д. №2215/2023г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: