Административен съд - ПловдивАдм. д. № 2031/ 2023г.
09/01/2023г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 181, ал. 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив на Заповед № 21 ЮРОА 583/08.11.2021 г., издадена от Кмета на район „Южен“ при Община Пловдив, по което е образувано адм.д. №2031/2023г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: