Административен съд – ШуменАдм. д. № 13/ 2022г.
01/17/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура Шумен на чл.17; чл.18; чл.32; чл.53, ал.1; чл.54, ал.1 /последната в частта „председателски съвет“/ от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация за мандат 2019 – 2023 г. при община Нови пазар, по което е образувано адм.д. №13/2022г. по описа на Административен съд – Шумен.
СЕКРЕТАР: