Административен съд - София-град


Адм. д. № 6095/ 2023г.
09/25/2023г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - София-град, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от с която се оспорва Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/, след изменението с Решение № 778 по протокол № 63/06.10.2022 г. на Столичния общински съвет, в частта на чл. 16в, чл. 26б, чл. 27, ал. 1,т. 1 и 2, чл. 28а, чл. 80, т. 2.8, 2.9 и 2.12 от Приложение № 1 към чл. 4 и Приложение № 8 към чл. 80, ал. 2, по което е образувано адм.д. №6095/2023г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: