Върховен административен съд
Първа колегия
Осмо отделение
Адм. д. № 5508/ 2021г.
07/20/2021г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Върховният административен съд, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Л. П. Герджиков с която се оспорва Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, обн. ДВ бр. 50 от 03.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г. на Министъра на правосъдието,, по което е образувано адм.д. №5508/2021г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: