Административен съд - София-град


Адм. д. № 5836/ 2021г.
07/26/2021г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - София-град, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Сдружение „Съюз на търговците на дребно на хранителни стоки в България, осъществяващи дейността си от преместваеми и мобилни обекти“ с която се оспорва чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет, по което е образувано адм.д. №5836/2021г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: