Административен съд – ЯмболАдм. д. № 336/ 2021г.
01/12/2022г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Ямбол, на основание чл. 188 от АПК във връзка с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Районна прокуратура – Ямбол на разпоредбите на чл. 13.1, чл. 13.2, чл. 60.1, чл. 71 и чл. 71.1, изр. първо от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, по което е образувано адм.д. №336/2021г. по описа на Административен съд – Ямбол.
СЕКРЕТАР: